MyBlitzortung

MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)

Svar?ga piez?me

M?s neesam atbild?gi par inform?cijas piln?gumu, savlaic?gumu, kvalit?ti un precizit?ti m?su m?jas lap?. M?s neesam atbild?gi par zaud?jumiem, kas rodas uzticoties saturam m?su m?jas lap? vai izmantojot to.

Visp?r?gs projekta apraksts

Blitzortung.org ir priv?tu zibens izl??u detektorstaciju t?kls. Stacijas uztver zibens izl??u rad?tos elektromagn?tiskos radiovi??us. Kop? ar laika z?moga un stacijas poz?cijas inform?ciju ir iesp?jams ap??in?t zibens izl?des vietu (TOA - pien?k?anas laika metode). Vair?k inform?cijas projekta galvenaj? interneta vietn?: www.blitzortung.org.

Precizit?te

Precizit?te ir laba un br??iem novirze ir maz?ka par kilometru. Tas ir sam?rojami ar komerci?li pied?v?taj?m sist?m?m.

Dal?ba projekt?

J?uzb?v? pa?am savs detektors (orient?jo??s izmaksas ap 100Ls). Ar ?o detektoru var piedal?ties kop?j? t?kl? un ieg?t piek?uvi visiem zibens izl?des datiem. Vair?k inform?cijas ?eit: Blitzortung.org > Cover your Area. Apskati ar?: Wetter-Board

MyBlitzortung

Vizualiz?ciju ?aj? lap? nodro?ina MansZibensDetektors (MyBlitzortung). Neviens negarant?, ka inform?cija ?aj? lap? ir vienm?r korekta! Atbild?ba paliek tava! MansZibensDetektors ir bezmaksas programmat?ra, vair?k inform?cijas: www.myblitzortung.de.

Datu lieto?anas noteikumi

Inform?cija ?aj? lap? un no Blitzortung.org ir tikai priv?t?m un izklaides vajadz?b?m. M?s neesam komerci?ls zibens izl?des vietas noteik?anas serviss! Skati vair?k Blitzortung.orgCounter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren