MyBlitzortung

MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)

Stacijas Dessau statistika

Visa inform?cija ir par p?d?jo stundu.

 • Firmware: 0.0
 • Controller: 19.3
 • Amplifier: H1 / E1
 • Antena 1+2: Loop
 • Website: www.dessauwetter.de
 • Comment: Station Blue mit Loop-Antennen

Visp?r?ga p?d?j?s stundas statistika

 • Stacija akt?va: n?
 • P?d?jo reizi akt?va: pirms 123.2 min?t?m
 • Atjaunin?jums: pirms 3.3 min?t?m
 • P?d?jais noteiktais zibens: 2023.04.11 18:30:06
 • P?d?jais sign?ls: 2023.05.29 00:47:16

GPS

Inform?cija par GPS uztv?r?ju, kas tiek izmantot prec?za laika un poz?cijas ieguvei. Ja ir zin?ms, tad ar? antenas virziena tiek par?d?ti (sarkans, za??).

 • Vid?j?s koordin?tes: 51.798706° / 12.245843° (±0.0m)
 • P?d?jo reizi bez GPS: 2023.05.07 10:25:26

Zibe?u skaits

Visa t?kla noteikto zibens izl??u dinamika pa stund?m, stacij? Dessau noteikto zibe?u skaits stund? un vid?jais zibe?u skaits vien? stacij?.

Grafiki: Zibens statistika

Sign?lu skaits

Vien? stund? sa?emto sign?lu skaits stacij? Dessau, k? ar? vid?j? v?rt?ba vis?s stacij?s.

Grafiki: Sign?lu statistika

Attiec?bas

Lokaliz?cijas un dal?bas attiec?bas ir nopietni r?d?t?ji pareizai stacijas noregul??anai. Apr??ini:
noteik?anas attiec?ba = (stacij? detekt?tie zibe?i) / (stacijas sign?li)
dal?bas attiec?ba = (stacij? detekt?tie zibe?i) / (vis? t?kl? detekt?tie zibe?i)

Grafiki: Lokaliz?cijas un dal?bas attiec?bas

Dal?bas attiec?ba pret distanci

P?rskats par lokaliz?cijas attiec?bu pret att?lumu no stacijas. Kop?jais zibe?u skaits distanc?s ar? ir par?d?ts.

Grafiki: Zibens aktivit?te distanc?

Dal?bas attiec?ba p?c azimuta

Lokaliz?cijas attiec?ba da??dos virzienos. Lab?kai sal?dzin??anai tiek att?lotas ar? visas zibens izl?des.

Grafiki: Zibens aktivit?te p?c azimuta


Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren